תקנון והסבר כללי

הזכות להשתתף במכירות באתר הראלקטרוניקס

רשאים להשתתף במכירה בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל של :אחת מחברות האשראי הבאות דיינרס קלאב ישראל, אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה ,תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של משתתף במכירה , הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה. השתתפות במכרז מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין היתר, שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים הראלקטרוניקס שומרת לעצמה את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של קונים  בהליכי המכירות השונים באתר, במידה הראלקטרוניקס סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי קונים אלה עלולים למכור מוצרים או שירותים שרכשו באתר הראלקטרוניקס  לצדדים שלישיים ו/או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש, להראלקטרוניקס שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל רכישה/קנייה של לקוח, כאמור, להראלקטרוניקס הזכות למנוע ו/או לבטל רכישה של לקוחות שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.


קנייה מאובטחת

אנחנו מתחייבים לקנייה מאובטחת ולשמירה על כל מידע שבידנו בצורה מאובטחת ולא להעבירו לאישכ
ללי

אתר הראלקטרוניקס משמש זירה אלקטרונית, המאפשרת ללקוחות רשומים לרכוש מוצרים הנמכרים על-ידה, הכל על-פי הוראות תקנון זה. למען הבהר הדברים, אין הראלקטרוניקס מעורבת ו/או מקושרת ישירות ליבואנים של המוצרים הנמכרים באתר , אלה אם כן הדבר מוזכר מבכירה. יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים, תפעל החברה בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לפתור את התלונה ו/או תקלה, לרבות בדרך של החלפת המוצר או לפצותו בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם ללקוח. הראלקטרוניקס שמה לעצמה למטרה, למכור מוצרים של ספקים/יבואנים אמינים ומקצועיים. במקרה שיוודע להראלקטרוניקס כי כנגד ספק/יבואן מסויים הצטברו תלונות צרכנים רבות, תברר הראלקטרוניקס תלונות אלו ובמקרה הצורך תפסיק לעבוד עמו. הראלקטרוניקס תדאג להבטחת כספי צרכנים שרכשו מוצרים באמצעות אתר החברה במקרה ומוצר היה פגום/לא הגיע ללקוח ו/או סיבה מוצדקת המצריכה פיצוי ללקוחשיטת המכירה בהראלקטרוניקס

מכירה רגילה של מוצרים נבחרים במחיר סיטונאי .המחיר במכירה קבוע וסופי כמות הפריטים שנמכרים הינם בידי הראלקטרוניקס ,ובכל מקרה לא ימכרו מוצרים יותר מהכמות המוצעת
כל מכירה ומטופלת באופן מיידי
מחירי הפריטים באתר

מומלץ לערוך סקר שוק לפני השתתפות במכירה ,קנייה במכירה מהווה קנייה של המוצר המחייבת את הרוכש בתשלום מלוא הסכום שנרכש על ידו עבור המוצר לרבות דמי משלוח כמפורט בפרטי המכירה (להלן:"הסכום לתשלום") חיוב הקונה בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי אשר ינתן מייד בסיום הרכישה.  במקרה וכרטיס האשראי שמסר הקונה לצורך תשלום יבטל ו/או במקרה ומגיעה הכחשה מחברת האשראי לגבי ביצוע העסקה מתחייב הקונה למסור, מייד עם קבלת דרישה מאת הראלקטרוניקס ולא יאוחר מ-3 ימי עבודה, פרטי כרטיס האשראי חליפי לביצוע התשלום עבור המוצר אותו קנה. הראלקטרוניקס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכירה ולדרוש מהקונה את החזרת המוצר, אם סופק, במידה ודרישתה לקבל פרטי כרטיס אשראי חלופי לא נענתה תוך 3 ימי עבודהביטול הצעות

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תשלח באמצעות האתר. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. המוצר יוחזר באריזתו המקורית , סגור וללא שימוש. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי

.


ביטול הליכי מכירה

הראלקטרוניקס שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך מכירה באתר באם יתברר לה שחלה תקלה מהותית בתקשורת ואו בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת לקנות באופן תקין


איסוף עצמי ומשלוח

בשלב זה , לא ניתנת האפשרות לאיסוף עצמי. כל המוצרים באתר הראלקטרוניקס אינם כוללים דמי משלוח , אלה אם כן מוצגת אפשרות אחרת , ודמי המשלוח ישולמו במעמד התשלום הסופי


מחסור במלאי

הראלקטרוניקס  עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג על-ידה יימצא ברשותה ואם היוודע כי מוצר אזל מהמלאי. החברה תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותו. אם לאחר זכייה במכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו תוך 3 ימי עסקים ותאפשר לו לבחור במידת האפשר בין קבלת מוצר חלופי דומה ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.  במידה ואין הקונה מעונין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הקונה, ככל ששולם, יוחזר לו. בוטלה המכירה או סופק לקונה מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא להראלקטרוניקס כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לקונהה או לאחר, ולקונה לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי הראלקטרוניקס בגין המכירה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לקונהאיחור באספקת המוצר

במקרה של איחור באספקת המוצר, תאפשר החברה לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אלא אם צויין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע ע"י הראלקטרוניקס ובאחריותה הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצר תתבצע לבית הלקוח באמצעות הדואר. היה והקונה אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. יודגש, כי הראלקטרוניקס אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לקונים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים. לקונים המתגוררים בישובים אלה עומדת האפשרות לשלוח באמצעות האתר מייל עם שינוי הכתובת על מנת שהקונה יקבל את המוצר בזמן, וזאת אם אין ברצונם להמתין לאספקת המוצרים למועד בו תוסר ההגבלה הביטחונית כאמור
 הראלקטרוניקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכירה והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה
הראלקטרוניקס עושה הכל על מנת שהתמונות המוצגות באתר המכירה , יהיו שייכים למוצר בו מעוניין הלקוח לרכוש ולמרות זאת יש מצבים בהן התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין
המוצרים הנמכרים


אחריות

כל המוצרים הנמכרים באתר , הינם באחריות המלאה של חברת "הראלקטרוניקס" , אלא אם כן מצויין אחרת באתר , למעט מגני מסך , שהאחריות עליהם הינה עד קבלת המוצר


קניין רוחני וזכויות יוצרים

יש להדגיש שחברת הראלקטרוניקס מציגה לעיתים מוצרים מקוריים של חברות ידועות כגון "סאני תקשורת" שהיא היבואנית הרשמית בישראל של מוצרי סמסונג מובייל

המוצרים המוצגים באתר הם אמנם המוצרים המקוריים של המותגים המופיעים בתמונות הראשיות באתר ומוצר זה יסופק ללקוח
.אין חברת הראלקטרוניקס מייצגת בכל אופן שהוא , הן בתמונות והן במלל , את החברות/המותגים המוצגים באתר

כל המוצרים המוצגים באתר , הם בחזקת חברת הראלקטרוניקס בלבד ונרכשו על-ידה ,צולמו ומפורסמים ונמכרים על-ידה בלבד, ואין בכוונת חברת הראלקטרוניקס להפר זכויות יוצרים בהצגת/הדגשת שמות המותגים ,התמונות והמלל המופיעות בה

באם נעשתה טעות כלשהיא בהפרת זכויות יוצרים או בהצגה לא נכונה של מוצרים/מותגים , הדבר נעשה שלא במתכוון , וחברת הראלקטרוניקס תשנה/תמחק את הטעון תיקון

אנו מבקשים מכל מי שטוען שבאתר מוצגים מוצרים או מלל שאינו נכון/הולם ,מתבקש ליצור עימנו קשר באמצעות האתר , וזאת על מנת שהדבר יתוקן מבעוד מועד


דין וסמכות שיפוטית


פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז חיפה תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית

                 ט.ל.ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


 


 

 

 

טואול בניית אתרים